ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

การพัฒนาองค์กร
ทรัพยากรมนุษย์
การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่องเที่ยว / กีฬา
เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
พลังงาน
การเกษตร
สถิติ
กฎหมาย
จิตวิทยา
การเงิน / การบัญชี
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
71%
71%
1 สถิติ 365 21.93
6.2%
6.2%
2 ทรัพยากรมนุษย์ 32 11.91
5.4%
5.4%
3 การพัฒนาองค์กร 28 40.48
3.7%
3.7%
4 การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ 19 76.77
2.5%
2.5%
5 การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 13 31.61
2.5%
2.5%
6 การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข 13 49.40
2.3%
2.3%
7 การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา 12 55.43
1.4%
1.4%
8 เศรษฐศาสตร์ 7 12.58
1.2%
1.2%
9 การท่องเที่ยว / กีฬา 6 11.01
1%
1%
10 คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 7.76
0.6%
0.6%
11 อุตสาหกรรม 3 6.61
0.6%
0.6%
12 สิ่งแวดล้อม 3 6.73
0.4%
0.4%
13 พลังงาน 2 10.32
0.4%
0.4%
14 การตลาด 2 5.82
0.4%
0.4%
15 การเกษตร 2 6.18
0.2%
0.2%
16 จิตวิทยา 1 2.22
0.2%
0.2%
17 การเงิน / การบัญชี 1 0.80